Information om kamerabevakning inom Stena Metallkoncernen

Vem riktar sig denna information till?

Stena Metallkoncernen (”Stena”) har kamerabevakning på ett flertal ställen och denna information vänder sig till dig som befinner dig på platser där Stena har kamerabevakning och du via det inspelade materialet kan identifieras. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive område.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Att vara personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen innebär ett ansvar att säkerhetsställa att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt. Vilket Stenabolag som är personuppgiftsansvarig inom aktuellt område framgår av skyltningen. Beroende på var du befinner dig och vad skyltarna visar kan följande Stenabolag vara personuppgiftsansvariga:

Stena Aluminium AB, orgnr 556039-3075

Stena Metall AB, orgnr 556138-8371

Stena Oil AB, orgnr 556236-0288

Stena Recycling AB, orgnr 556132-1752

Stena Stål AB, orgnr 556077-5925

 

Varför kamerabevakar vi?

Inom Stena kamerabevakar vi för att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom områden där Stena bedriver verksamhet samt för att effektivisera och säkra produktionen på våra anläggningar. Stena kamerabevakar även för att skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

 

Vilka kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas genom kamerabevakning?

Alla de individer som befinner sig på upptagningsområdet för Stenas kameror kan komma att få sina personuppgifter behandlade. Dessa individer kan utgöras av kunder, leverantörer, besökare, anställda, entreprenörer, konsulter, bevakningspersonal, säkerhetspersonal eller obehöriga.

 

Vilken rättslig grund har vi och hur länge sparas det inspelade materialet?

Bevakning och inspelning av video inom företagets områden

Syftet är främst att i realtid upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet såsom stöld och skadegörelse. Kamerabevakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som exempelvis skadegörelse eller stöld. Bevakningen fyller också funktionen att stävja obehörig vistelse i fastigheterna samt som visuellt stöd för Stenas externa larmcentral. Därtill kamerabevakas produktionsmiljöer för att säkra och effektivisera processer, exempelvis för att undvika driftstopp och olyckor.

Stenas verksamheter lyder också under flertalet krav från myndigheter, där det i vissa fall förekommer krav på kamerabevakning.

Kamerabevakningen sker huvudsakligen med stöd av intresseavvägning. Att kamerabevaka av säkerhetsskäl bedöms i normalfallet utföra ett berättigat intresse enligt Integritetsskyddsmyndigheten och vägledningar.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Detta syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidarebefordran till exempelvis polismyndighet eller domstol.

Stena hanterar personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter, till polismyndighet eller domstol, som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Nedan finner du en sammanfattande tabell kring syfte, laglig grund och lagringstid.

Vem har tillgång till kamerabevakningsmaterialet?

Stena säljer eller förmedlar inga personuppgifter. Uppgifterna kan dock komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Stena anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Stena och enbart på de villkor som Stena anger i avtal.

Uppgifterna kan för det fall det är nödvändigt komma att delas inom andra bolag inom Stena Metallkoncernen. Uppgifter kan också, där rättslig förpliktelse föreligger, komma att behandlas av brottsutredande myndighet.

Stena eller våra personuppgiftsbiträden kommer inte överföra personuppgifterna utanför EU/EES utan att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Säkerhet

Inspelat material sparas på servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

 

Vilka rättigheter har du som befunnit dig på platser där Stena ansvarar för kamerabevakningen?

Dina rättigheter kan du läsa mer om i vår Privacy Information, som du hittar här.

 

Har du frågor?

Du är i så fall välkommen att kontakta koncernens Group Compliance Manager på telefon 010-445 00 00 eller maila: privacy(at)stenametall.com.

Denna information är uppdaterad 2021-07-13 och senast gällande version kommer finnas tillgänglig på denna webbplats. Stena förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst och utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy för tar del av eventuella ändringar.

Dela denna sida