Om oss

FNs globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling 5 – Jämställdhet

#5 Jämställdhet

Vi ska säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Genom att stärka vårt medarbetarskap skapar vi förutsättning för värdeskapande beteenden, engagemang och stolthet. Vi vill öka andelen kvinnor i ledande befattning, samt säkerställa kvinnors fulla och effektiva deltagande och lika möjligheter för ledarskap på alla nivåer av beslutsfattande i politiskt, ekonomiskt och offentligt liv.

Säkerhet och trygghet

Arbetet med att skapa ett säkrare Stena Stål pågår alltid. Olyckor går att förhindra genom ständiga förbättringar och ökad kunskap. Ett exempel är att medarbetarna kan registrera regelbundna safety walks, avvikelser (och incidenter), samt lämna förbättringsförslag via en medarbetarportal. Alla nyanställda på Stena Stål genomgår en introduktionsutbildning där säkerhet är en del. På ett strukturerat sätt diskuterar vi dagligen rutiner, utrustning och beteenden.

Viktiga värderingar

Mångfaldsperspektivet är väsentligt för hela koncernen. Stena Stål har fastlagda mål och en uttalad strategi för ökad mångfald. En sund och motiverande arbetsmiljö, präglad av öppenhet, är det bästa sättet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Med rätt kompetens och drivkraft, ger organisationen rätt förutsättningar att skapa värde för kunder, företaget och medarbetare.

Rätt kompetens

Vi arbetar målmedvetet med ledarskapsutveckling och miljöförbättringar. För att skapa engagemang kring miljöarbetet har samtliga medarbetare ständig tillgång till olika e-learnings.

FN:s globala mål för hållbar utveckling 8 – Värdeskapande

#8 Värdeskapande

Vi ska kontinuerligt utveckla våra processer, arbetssätt och vår service för att skapa värde för våra kunder, ägare och samhället.

Globala mål 2030

Detta globala mål handlar om att uppnå ökad ekonomisk produktivitet genom innovation och förbättring. Innan 2030 ska vi uppgradera infrastruktur och ombyggnadsindustrier för att göra dem hållbara, med ökad effektivitet i resurs-användningen. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med deras respektive kapacitet för ökad användning av ren och miljövänlig teknik och industriella processer.

Konstant utveckling

Stena Stål gör detta genom att utveckla våra processer, arbetssätt och vår service för att skapa värde för våra kunder och samhället vi verkar i, samt att vi ständig utvecklar Stena Ståls Weborder.

FN:s globala mål för hållbar utveckling 12 - Resurseffektivitet

#12 Resurseffektivitet

Vi har hållbarhet i vårt DNA.

Detta globala mål handlar om att säkerställa strukturer som bidrar till en mer hållbar konsumtion och produktion. Vi utvecklar kontinuerligt våra processer, arbetssätt och vår service för att skapa värde för våra kunder, ägare och samhället vi verkar i.

Återvinning och återanvändning

Riktlinje för målet är att fram 2030 uppnått en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser. Genom förebyggande arbete, återvinning och återanvändning kommer avfallsgenerering att minska. Vievaka våra material-footprints och öka vår återvinningsgrad och alltid sträva efter ett hållbart användande av resurser, samt att minska våra Co2 utsläpp från energiförbrukning och transport.

Systematiskt minskade utsläpp

Stena Stål strävar efter ett hållbart användande av resurser. Materialåtervinningen ökar och energianvändningen minskar med hjälp av förbättrade arbetssätt och ny teknik. Vi arbetar systematiskt med process- och energieffektiviseringar genom ambitiösa målsättningar, kartläggningar och uppföljningar.

Optimerade transporter

Bolagets transporter är en betydande källa till utsläpp. Vi strävar därför mot att samordna och effektivisera våra transporter och resursflöden. Störst möjlighet att minska antalet transporter i värdekedjan har vi när det gäller transporter mellan våra anläggningar.

Stena Stål tecknar avtal om rapporteringsskyldighet när det gäller koldioxidutsläpp genom värdekedjan. Inom verksamheten utvecklas också koncept med kombinerade transporter. Vi strävar ständigt efter att öka fyllnadsgraden i transporter till kund.

FN:s globala mål för hållbar utveckling 17 - Ansvarsfulla relationer

#17 Ansvarsfulla relationer

Detta globala mål handlar om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling.

Man ska skydda arbetstagarnas rättigheter och främja säkra arbetsmiljöer och sänka antal arbetsskador.

Stena Metalls uppförandekod leder oss

Vårt sätt att göra affärer, bemöta alla med respekt samt värna om mänskliga rättigheter och miljön har bidragit till vår ledande position. Vår uppförandekod bidrar till ett ansvarsfullt företagande. Vi ska verka för ett hållbart samarbete med våra intressenter och bidra med vår kunskap i värdekedjan, samt föra en dialog med våra intressenter. Vi bemöter alla med respekt och värnar om mänskliga rättigheter. Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter bidrar vi till en positiv samhällsutveckling.

Dan Sten Olsson, Honorary Chairman of Stena Metall Group

”Våra kunder, medarbetare, leverantörer, finansiärer, samhälle och andra intressenter förväntar sig att vi ska uppfylla våra löften och förväntningar. Omgivningen satsar på oss för att vi satsar på den. Vår uppförandekod styr hur vi förhåller oss till relationer, miljö, mänskliga rättigheter och sunt företagande.” ”

Dan Sten Olsson, Honorary Chairman of Stena Metall Group

En cirkulär ekonomi

För att utveckla en cirkulär ekonomi krävs att aktörerna i värdekedjan delar värdegrunden att miljömässiga och sociala hänsyn ska integreras i affärsutvecklingen. Innovation och teknikutveckling lägger grunden för en marknad som är fri från marknadsbegränsningar som korruption och bristande regelefterlevnad.

Deltar i samhället

Stena Metallkoncernen bidrar till lagstiftningsarbetet med kunskap om hur ekonomiska styrmedel och regelverk påverkar cirkulära flöden och resurseffektivitet. Ett väsentligt erfarenhetsutbyte är deltagandet i olika forum och expertgrupper, exempelvis European Innovation Partnership. Lika viktig är vår kontinuerliga dialogen med beslutsfattare inom EU och nationellt.

Brett samhällsengagemang

Vårt hållbarhetsengagemang är stort. Stena Circular Economy Award tilldelas svenska gymnasieelever som visat särskilt intresse för hållbarhet. Detta pris finns även i Polen, med fokus på forskning inom cirkulär ekonomi. Samarbetet med The Perfect World Foundation, en organisation som arbetar för en mer hållbar värld fortsätter. I Sverige jobbar Stena Recycling med Hagainitiativet för att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar.

Dela artikel