Ansvarsfulla relationer

Ansvarsfulla relationer, hållbarhet

TYDLIGA RIKTLINJER

Vårt sätt att göra affärer, bemöta alla med respekt samt värna om mänskliga rättigheter och miljön har bidragit till vår ledande position. Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter bidrar vi till en positiv samhällsutveckling. För att utveckla en cirkulär ekonomi krävs att aktörerna i värdekedjan delar värdegrunden att miljömässiga och sociala hänsyn ska integreras i affärsutvecklingen. Innovation och teknikutveckling underlättas av en marknad som är fri från marknadsbegränsningar som korruption och bristande regelefterlevnad.

AKTIVT ARBETE MED UPPFÖRANDEKODEN

Stena Metallkoncernen antog år 2012 en uppförandekod som i januari 2017 reviderades med förtydliganden om ekonomiska sanktioner, mångfald och mänskliga rättigheter. Uppförandekoden bygger på FN:s Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption och kommuniceras med medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn kring dessa områden genom värdekedjan. Alla nyanställda på Stena Stål genomgår en introduktionsutbildning där Uppförandekoden är en del.

DELTAR I SAMHÄLLETS BESLUTSPROCESSER

Lagstiftningen utvecklas kontinuerligt och det är viktigt att teori går hand i hand med praktik och fungerande affärsmodeller. Lagstiftningen måste understödja utvecklingen av en fungerande marknad. Stena Metallkoncernen bidrar till lagstiftningsarbetet med kunskap om hur ekonomiska styrmedel och regelverk påverkar cirkulära flöden och resurseffektivitet. Ett väsentligt erfarenhetsutbyte är deltagandet i olika forum och expertgrupper, exempelvis European Innovation Partnership. Lika viktig är den kontinuerliga dialogen med beslutsfattare inom EU och nationellt. Under verksamhetsåret har flera ministrar och andra politiker besökt koncernens anläggningar för att diskutera återvinning och resurshantering.

BRETT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Bolaget har ett brett samhällsengagemang för att stötta en hållbar utveckling. Stena Stål finns på 14 platser runt in i Sverige samt med en filial i  Moss, Norge. 

Sedan tre år tillbaka premierar Stena Circular Economy Award svenska gymnasieelever som visat särskilt intresse för hållbarhet. Under 2017/2018 sjösätter Stena Recycling i Polen sin version av stipendiet med fokus på forskning inom cirkulär ekonomi.

I slutet av 2016 inledde  koncernen ett samarbete med The Perfect World Foundation, en organisation som arbetar för en mer hållbar värld. Fokus under 2017 är situationen i världshaven och de stora mängder plast som samlas där. Stena Recycling har gått in som samarbetspartner för att erbjuda expertkunskap och lyfta fram tänkbara lösningar. I Sverige fortsätter Stena Recycling engagemanget inom Hagainitiativet för att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar.

Dela denna sida