Efterfrågan på stål fortsatt är mycket god

2018-03-26

1280x400_SST_roof_structure_CompQual80.jpg

Under de senaste vintermånaderna har vi sett stigande priser. Ökningstakten har dock mattats av i jämförelse med den utveckling som var under 2017. Frågan är om den har planat ut nu för att sedan vända nedåt eller om detta är lugnet före stormen?

Den högkonjunktur som vi befinner oss i gör att efterfrågan på stål fortsatt är mycket god. Det gäller såväl i Sverige som i övriga världen. Behoven ökar samtidigt som det inte tillförs ny kapacitet utan utnyttjandegraden på den stålproduktion som är i drift ökar.
Våra inköpare märker fortsatt av att leveranstiderna är längre än normalt på de flesta produkter och för en del produkter är det till och med extremt lång tid från order till leverans.

Under de senaste åren har tullar på framför allt asiatiskt stål införts både till USA och Europa. Detta för att skydda inhemsk produktion mot import av stål som man anser dumpas till för låga priser. Nästa steg i detta kan bli att USA inför ännu högre tullar och från fler länder. Det officiella motivet är att värna den inhemska produktionen av stål av säkerhetspolitiska skäl, vilket det finns lagligt stöd för. Det underliggande skälet är den amerikanska presidentens politik som strävar efter att ta hem fler jobb till USA, ”Make America Great Again”.
Presidentens nyckfulla agerande med snabba budskap skapar oro och svängningar på markanden som är svåra att förutse. Ofta går det tvärtemot den allmänna uppfattningen om vad som är bäst. Ökade tullar kommer att påverka prisbilden över hela världen men förmodligen åt olika håll.
Råvarupriserna har naturligtvis också stor påverkan på stålpriserna. De har fluktuerat något den senaste tiden men ligger kvar på en relativt hög nivå. En god efterfrågan på stål driver även priserna på malm, skrot och legeringsämnen.

Åter till min inledande fråga, vart är vi på väg? Min slutsats är att vi kommer att se fortsatt stigande priser under de närmaste kvartalen. I grunden baserat på den goda efterfrågan och balansen som finns mot tillgången både i produktionsbegränsningar samt politiska motiv.
Min brasklapp är att de långa leveranstider som gäller nu lätt leder till spekulation och lageruppbyggnad. Om förväntningarna i konjunkturen inte infrias kan det svänga fort.

Dela denna sida

PRISUTVECKLING STÅL, VÄGDA IMPORTPRISER STENA STÅL AB.

Index 100 = juni 2008

Marknadsanalys Kvartal 1 2018

Klicka för att se PDF

Hans Svensson
Marknads- och inköpschef, Stena Stål